Snabb leverans / Säkra betalningar / Enkla returer

Köpvillkor

Köpvillkor

Uppdaterad: 2022-12-02


Vänligen läs dessa Allmänna villkor innan du använder webbplatsen eller beställer några produkter via

Webbplatsen. Produkterna som marknadsförs och säljs via Webbplatsen säljs och faktureras av Skansen-Akvariet, ett

företag med organisationsnummer 556502-6654 och med adress på Box 27807, 115 93 Stockholm

För information gällande beställningar, leveranser och generella inköpsfrågor, vänligen kontakta [email protected]


1. Generellt

1.1 Vi marknadsför och säljer endast produkter till konsumenter för privata ändamål och inte för kommersiella ändamål.

1.2 För att beställa produkter via Webbplatsen måste du minst vara minst 18 år.

1.3 Du förstår och accepterar att produktbilder och produktbeskrivningar som används på Webbplatsen tillhandahålls i informationssyfte och inte nödvändigtvis är representativa för samtliga produktegenskaper. Därutöver kan färger och former upplevas olika på grund av de skärmar, den hårdvara och den mjukvara (inklusive dessas inställningar) som används av Kunden.

1.4 Avtal mellan Skansen-Akvariet och Kunden anses slutet när Skansen-Akvariet godkänner Kundens beställning (inklusive godkännande av delar av en beställning). Om Skansen-Akvariet inte

godkänner en beställning kommer Skansen-Akvariet meddela Kunden.

1.5 Genom att beställa produkter via Webbplatsen bekräftar du härmed att du har förstått, accepterat och följer dessa Villkor samt att du har förstått all information som lämnats under

beställningsprocessen.


2. Beställning av produkter

2.1 Skansen-Akvariet säljer de produkter som visas på Webbplatsen vid tidpunkten då varje beställning läggs av en Kund.

2.2 Produkter kan beställas genom att fullgöra beställningsprocessen på Webbplatsen. När beställningsprocessen fullgjorts kommer vi bekräfta att beställningen har mottagits genom att skicka en orderbekräftelse till den epostdress som angivits av Kunden. Orderbekräftelsen innehåller en specifikation avseende de produkter som har beställts, produkternas huvudsakliga egenskaper, detaljerad information avseende pris, betalningsvillkor, returpolicy, leveranskostnaden, av den tillämpliga versionen av dessa Villkor samt en sammanfattning av Kundens ångerrätt.

2.3 Om du upptäcker någon felaktighet i Orderbekräftelsen måste du meddela oss utan oskäligt dröjsmål.

2.4 Vi kommer inte behandla felaktiga eller bristfälliga beställningar eller beställningar avseende produkter som inte längre är tillgängliga. Om vi inte behandlar en beställning kommer vi meddela dig via e-post samt förklara anledningen till varför vi inte kommer behandla din beställning. Om beställningen har lagts och betalning redan har erlagts kommer vi återbetala det belopp som

betalats för produkterna, utan oskäligt dröjsmål.

2.5 Om du av någon anledning inte löser ut ditt paket får du betala kostnaderna för frakt. Tänk på att du måste hämta ditt paket inom 14 dagar på ditt utlämningsställe.


3. Pris och betalning

3.1 Alla priser på Webbplatsen anges inklusive moms och andra tillämpliga skatter.

3.2 Eventuellt tillkommande kostnader, t.ex. leveranskostnader, kommer tydligt anges innan du betalar några produkter.

3.3 Betalning av beställda produkter kan ske via någon av de betalningsalternativ som från tid till annan erbjuds på Webbplatsen.

3.4 Vänligen notera att de betalningsalternativ som erbjuds på Webbplatsen tillhandahålls av Stripe och att användning av dessa betaltjänster är föremål för sådana betaltjänstleverantörers-villkor.

Vänligen säkerställ att du förstår och accepterar alla tillämpliga villkor för användning av den valda betaltjänsten innan du använder densamma.


4. Leveranser

4.1 Beställda produkter kommer levereras till närmsta ombud eller till adressen som uppgetts om

posten tillåter det. För mer information avseende leveranser, vänligen kontakta vår kundtjänst på

[email protected]

4.2 Vänligen notera att samtliga leveransdatum på Webbplatsen är uppskattade.

4.3 För leverans till paketombud inom Sverige tillkommer en fraktavgift om minst 66 kr (inklusive

moms) på alla beställningar.

4.4 Vid mottagande av produkterna ska du säkerställa att:

a) produkternas antal och egenskaper överensstämmer med information på leveransbekräftelse;

och

b) förpackningen är intakt, oförändrad och varken skadad eller våt.

4.5 Om du upptäcker någon skada på förpackningen eller produkterna samt brister i antal eller övriga delar i leveransbekräftelsen måste du meddela oss skriftligen samt rapportera upptäckta skador och brister till transportbolaget.


5. Lagstadgad Ångerrätt

5.1 Vänligen notera att du har en lagstadgad rätt att ångra ditt köp av beställda produkter (oavsett anledning, utan påföljd samt utan att behöva motivera anledningen därtill) inom fjorton dagar från

leveransen av produkterna.


5.2 Ångerrätten kan utnyttjas genom kontakta [email protected] för att få en retursedel.

5.3 Om du utnyttjar din ångerrätt ska du skicka tillbaka varorna till oss inom fjorton (14) dagar från det datum du meddela oss att du ville utnyttja din ångerrätt.

5.4 Returnerade produkter ska returnerats tillsammans med sin originalförpackning (inklusive förpackningsmaterial och dokumentation, tillbehör, märkning, etc). Vänligen notera att du ansvarar för att ersätta Skansen-Akvariet för en varas värdeminskning i den mån den beror på att konsumenten har hanterat varan i större utsträckning än vad som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion, inklusive värdeminskning för att varan har använts.

5.5 Om du utnyttjar din ångerrätt kommer vi återbetala det belopp som betalats för produkterna

inom fjorton (14) dagar från det datum då du utnyttjade din ångerrätt. Vänligen notera att vi kan

avvakta med återbetalningen till dess att de returnerade produkterna har erhållits av oss.

5.6 Om inte annat överenskommits kommer återbetalning ske via det betalningsmedel som valts för

att betala för produkterna.

5.7 När returnerade produkter har erhållits av oss kommer vi säkerställa att produkterna

överensstämmer med villkoren i detta avsnitt. Skulle vi komma fram till att produkterna inte

överensstämmer med detta avsnitt kommer vi meddela dig via e-post samt meddela dig om det

belopp vi kommer dra från beloppet som ska återbetalas, förutsatt att du inte meddelar att du vill

att produkterna ska återsändas till dig (på din bekostnad) i det skick som de returnerades.

Observera att beloppet som återbetalas motsvarar produkternas värde och inte eventuella

fraktkostnader.

5.8 Om ångerrättsfristen har löpt ut kommer vi återsända de betalade produkterna och fakturera

tillämpliga leveranskostnader samt (om beloppet återbetalts) priset för produkterna.


6. Felaktiga produkter

6.1 Tvingande konsumenträttsliga regler gäller för beställningar via Webbplatsen. Beroende på

omständigheterna kan du därmed ha rätt att returnera felaktiga produkter och begära att sådana

produkter repareras, ersätts eller att betalda belopp återbetalas. Du kan även ha rätt att häva

avtalet, kräva prisavdrag samt kräva skadestånd för eventuella skador.

6.2 Vänligen notera att du behöver reklamera inom skälig tid från det datum du upptäckt felet samt

senast tre (3) år efter det datum du erhöll produkten. Vi rekommenderar dock att du meddelar oss

om fel så snart som möjligt och inom två (2) månader från det datum du upptäckte felet.

6.3 För att möjliggöra vår utredning av felet kan vi begära att du beskriver felet och hur det

uppkommit. Vi kan även be dig tillhandahålla visuell bevisning i form av bilder eller videor som visar

felet.

6.4 Om du måste returnera felaktiga produkter kommer vi att hjälpa dig med det via kundtjänst

[email protected]

Om vår utredning visar att produkten var felaktig kommer vi ersätta dig för skäliga fraktkostnader

och utlägg för returen av produkterna.

6.5 Om du begär att en produkt som inte är felaktig ska repareras, ersättas eller att betalda belopp

ska återbetalas och vi kommer fram till att produkten har:

a) använts på ett felaktigt vis eller har utsatts för försummelse, felaktig eller otillräcklig vård, slarv,

skada eller onormala förhållanden;

b) varit involverad i en olycka eller skadats på grund av ett felaktigt försök att modifiera eller

reparera densamma.


c)  använts i strid med tillämpliga manualer eller instruktioner för produkten; eller

d) försämrats genom normalt slitage efter vår leverans.

kan vi (efter vårt eget fria val) välja att inte reparera, ersätta eller återbetala betalda belopp samt

begära att du betalar för skäliga leveranskostnader och servicekostnader samt dra dessa belopp

från den betaltjänst du valde när du gjorde din beställning. I den utsträckning tillåtet enligt tillämplig

lag ska vi inte ansvara för några förluster, ansvar, kostnader, skador, kostnader eller utlägg som

uppkommer på grund av din begäran att icke-felaktiga produkter ska repareras, ersättas eller att

betalda belopp ska återbetalas.


7. Personuppgifter

Ditt godkännande och samtycke

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) får vi inte registrera dina personuppgifter utan ditt

godkännande. Om du väljer att lämna personuppgifter till oss samtycker du till att Skansen-

Akvariet AB behandlar dina personuppgifter.

I samband med att du genomför ditt köp på Skansen-Akvariets hemsida godkänner du att vi sparar

dina uppgifter för att kunna fullgöra avtalet och leveransen av din beställning. För att vi ska kunna

erbjuda dig Stripes betalsätt behöver vi dela vissa av dina personuppgifter till dem, till

exempel kontakt- och orderinformation.  Vi kommer att

spara dina uppgifter, de uppgifter du själv fyller i när du köper varorna i 7 år enligt bokföringslagen.


8. Ändringar

8.1 Dessa Villkor kan ändras från tid till annan med hänvisning till exempelvis ändrad lagstiftning

eller andra skäl. Nya Villkor kommer gälla från det datum de publiceras på Webbplatsen.

8.2 Till undvikande av missförstånd ska inte ändringar påverka beställningar som godkänts av oss

innan de nya villkoren trädde ikraft.

8.3 Vänligen notera att vi inte förbinder oss att spara äldre versioner av dessa Villkor. Vi

rekommenderar därför att du sparar och skriver ut en kopia av dessa Villkor vid varje beställning via

Webbplatsen.


9. Tillämplig lag och tvister

9.1 Om du är missnöjd med Tjänsten rekommenderar vi att du i första hand kontaktar vår

kundservice på [email protected]

9.2 Svensk lag ska tillämpas för dessa Villkor.

9.3 Tvist med anledning av din användning av Webbplatsen eller produkter som har beställts med

hänvisning till dessa Villkor ska avgöras av svensk domstol, förutsatt att tvingande lagstiftning ger

dig rätt att väcka talan i ett annat land.

9.4 Som konsument har du även rätt att få tvist med anledning av Villkoren prövad genom alternativ

tvistelösning, förutsatt att ärendet uppfyller kraven för handläggning (t.ex. tids- och värdegränser).

Vi åtar oss att medverka i tvistelösning med en konsument enligt lagen om alternativ tvistlösning i

konsumentförhållanden. Relevant nämnd för alternativ tvistelösning är:

Allmänna reklamationsnämnden


Box 174, 101 23 Stockholm

www.arn.se

9.5 EU-kommissionen ställer dessutom en plattform för tvistlösning utanför domstol till

konsumenternas förfogande. Denna gör det möjligt för dig som konsument att lösa tvister i

samband med dina beställningar på nätet utan att behöva gå till domstol. Plattformen för

tvistlösning finns på den externa länken http://ec.europa.eu/consumers/odr/

9.6 Punkterna 9.4 och 9.5 ska inte tillämpas i den utsträckning tvingande lagstiftning i det land där

du är bosatt uppställer krav på att ett annat lands lagstiftning eller domsrätt ska tillämpas på dessa

Villkor.